Propozycje na rok szkolny 2020/21

Lokale użytkowe do wynajęcia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe położone w budynkach mieszkalnych:

 • ul. Wysłouchów 40/1C – 15,00m2, parter
 • ul. Bojki 1/66”A” – 21,90m2 , XI piętro
 • ul. Witosa 29/1C – 9,03m2, parter
 • ul. Wysłouchów 22/1B – 8,61, parter

Informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny Spółdzielni (pokój nr 4), telefon: 12 654 40 05, 12 654-40-65, wew. 214

Nowa strona tworzenie

Strefa Parkowania – Bojki

MOL

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o obniżenie kosztów ogólnych funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” a także realizując postulaty zgłaszane przez członków Spółdzielni, Zarząd SM „Kurdwanów Nowy” podjął działania zmierzające do unowocześnienia form komunikowania się z Państwem, poprzez stopniowe zastępowanie korespondencji drukowanej (papierowej) – korespondencją prowadzoną w formie elektronicznej. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że nie wszyscy członkowie Spółdzielni posiadają stały dostęp do internetu, a nawet sprzęt komputerowy. Dlatego wdrażanie nowych zasad komunikowania się z Państwem oparte zostało na zasadach pełnej dobrowolności – osoby nie korzystające z sieci internetowej będą mogły otrzymywać korespondencję ze Spółdzielni na dotychczasowych warunkach (w formie papierowej), choć i dla tych osób przewidziane zostały pewne udogodnienia, o których informujemy w punkcie II.2. niniejszego pisma.

I.        Zasadniczym udogodnieniem dla członków Spółdzielni, a także nie będących członkami Spółdzielni właścicieli lokali i osób którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będzie możliwość zapoznania się za pośrednictwem internetu z informacjami dotyczącymi posiadanego lokalu, wyświetlanie wykazu opłat eksploatacyjnych za dany miesiąc, wgląd w kartoteki czynszowe i odsetkowe (saldo niedopłat lub nadpłat na swoim koncie rozliczeniowym) oraz dostęp do wyniku odczytów wodomierzy. Usługę tę Spółdzielnia uruchamia od 1 stycznia 2015 r. we współpracy z firmą „MARHAL” Halina Wassermann i Mariusz Buczek Spółka cywilna z siedzibą w Krakowie, która dostarcza systemy informatyczne (oprogramowanie) do obsługi finansowo-księgowej Spółdzielni oraz prowadzenia w systemie informatycznym ewidencji członkowsko-lokalowej. Nowy system komunikowania się – zwany MOL (MARHAL ON LINE) – dostępny będzie dla osób zainteresowanych po zalogowaniu się na stronie www.marhalonline.pl. Rejestracji w systemie dokonać może wyłącznie figurujący w ewidencji Spółdzielni członek lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, nie będąca członkiem Spółdzielni. W przypadku, gdy tytuł prawny do lokalu przysługuje kilku osobom (spadkobiercom, współwłaścicielom), muszą one udzielić pełnomocnictwa jednej z osób którym prawo przysługuje, bo oprogramowanie przewiduje dostęp tylko jednej osoby do danych związanych z lokalem.

1.        Pierwszym krokiem do zarejestrowania się w Systemie MOL jest wypełnienie dołączonego do niniejszego pisma blankietu wniosku o rejestrację, w którym – oprócz imienia, nazwiska, numeru PESEL  i adresu korespondencyjnego oraz numeru członkowskiego – konieczne jest podanie adresu email oraz telefonu kontaktowego. Wypełniony wniosek należy własnoręcznie podpisać i przesłać na adres Spółdzielni lub osobiście złożyć w sekretariacie Spółdzielni. Zaznaczamy, że w razie powzięcia wątpliwości, czy oświadczenie przekazane do Spółdzielni pochodzi od osoby, na której nazwisko opiewa, Zarząd może wezwać tę osobę do złożenia podpisu pod oświadczeniem w obecności pracownika Spółdzielni albo do dostarczenia oświadczenia z podpisem uwierzytelnionym przez notariusza (§ 27 ust. 5 Statutu Spółdzielni). Powyższa procedura zostanie wdrożona, gdy pracownicy Spółdzielni stwierdzą, iż podpis pod oświadczeniem odbiega od wzorów innych podpisów danej osoby, znajdujących się w aktach Spółdzielni. Spółdzielnia, jako administrator Państwa danych osobowych, musi bowiem posiadać pewność, że wniosku nie składa osoba nieuprawniona (np. najemca, osoba będąca w sporze z członkiem Spółdzielni itp.), która w ten sposób uzyska dostęp do Państwa danych osobowych. Natomiast w przypadku, gdy druk oświadczenia nie będzie w całości wypełniony (pominięte zostaną niektóre dane), Spółdzielnia wezwie osobę zainteresowaną do przedłożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia.

2.        Po złożeniu wniosku o rejestrację otrzyma Pani / Pan unikalny login i hasło, które zostaną przesłane na podany adres mailowy. W ten sposób wszystkie najistotniejsze informacje związane z posiadanym lokalem staną się dla Państwa dostępne bez wychodzenia z domu.

II.      Pragniemy również zwrócić uwagę Państwa na fakt, że do Statutu SM „Kurdwanów Nowy” (w § 27 ust. 4 Statutu) wprowadzono postanowienia przewidujące możliwość złożenia przez członka Spółdzielni oświadczenia upoważniającego Spółdzielnię do doręczania mu korespondencji w sprawach, w których na Spółdzielni ciąży obowiązek zawiadamiania członków i innych osób dysponujących tytułem prawnym do lokalu – bezpośrednio do skrzynki pocztowej przypisanej do jego lokalu lub do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres email, ze skutkiem prawnym doręczenia. Informacje  o nowych zasadach doręczania korespondencji wraz z wzorami oświadczeń (EM i SK), jakie należy złożyć (jeszcze w formie pisemnej), by przejść na mailową łączność ze Spółdzielnią, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, dlatego w tym miejscu przypominamy jedynie najistotniejsze zagadnienia.

1.        Gdy członek Spółdzielni zamierza upoważnić Spółdzielnię do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres email, ze skutkiem prawnym doręczenia, winien skorzystać  z druku oświadczenia EM. Ten sposób przesyłania korespondencji nie wiąże się z wymogiem zamieszkiwania na terenie Osiedla „Kurdwanów Nowy”, choć oczywiście upoważnienia takiego mogą udzielić Spółdzielni osoby, które zamieszkują w jej zasobach mieszkaniowych. Taki sposób komunikowania się ze Spółdzielnią okaże się jednak szczególnie dogodny dla osób, które wskazały adres zamieszkania lub adres do korespondencji położony poza terenem Osiedla „Kurdwanów Nowy”, bowiem pozwoli im uniknąć ponoszenia opłat korespondencyjnych (obejmujących zryczałtowane koszty kierowanych do nich przesyłek zwykłych i poleconych), jakie na mocy uchwały nr 66/2014 Rady Nadzorczej z dnia 17 września 2014 r. zmieniającej Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie obciążać będą od dnia 1 stycznia 2015 r. wszystkich użytkowników lokali, którzy wskazali adres zamieszkania lub adres do korespondencji położony poza zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.

Zwracamy uwagę, że osoby składające wniosek o rejestrację w Systemie MOL i zamierzające jednocześnie upoważnić Spółdzielnię do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres email, nie muszą składać dodatkowo oświadczenia na blankiecie EM, lecz mogą takiego upoważnienia udzielić na druku wniosku o rejestrację.

2.        Natomiast wyłącznie te osoby, które zamieszkują w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni, mogą upoważnić Spółdzielnię (z wykorzystaniem blankietu oświadczenia SK) do doręczania korespondencji w formie pisemnej i pozostawiania jej w skrzynce pocztowej przypisanej do jego lokalu, ze skutkiem prawnym doręczenia. Po złożeniu takiego oświadczenia, korespondencja Spółdzielni doręczana za pośrednictwem pracownika firmy sprzątającej lub pracownika Spółdzielni będzie bez podejmowania próby osobistego jej doręczenia wrzucana do skrzynki pocztowej przypisanej do lokalu, w którym zamieszkuje osoba, która oświadczenie złożyła. Ta forma odbioru korespondencji będzie szczególnie dogodna dla członków Spółdzielni, którzy nie posiadają stałego dostępu do internetu, a zatem nie mogą skorzystać z doręczania korespondencji drogą elektroniczną. Osoby te mogą otrzymać wydrukowany blankiet oświadczenia SK w Sekretariacie Spółdzielni i po wypełnieniu go, złożyć w Dziale Członkowsko – Organizacyjnym Spółdzielni.

Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zagadnień związanych ze składaniem oświadczeń zawierających wniosek o uzyskanie dostępu do Systemu MOL lub upoważniających Spółdzielnię do zastosowania uproszczonych form doręczania korespondencji, zachęcamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu tel. 12 654-40-6512 654-40-05 wew. 213 lub 214, w każdy poniedziałek, czwartek i piątek: w godz. 900 – 1500 oraz każdy wtorek: w godz. 900 – 1700 w siedzibie Spółdzielni w Krakowie przy ul. W. Witosa 39 (pok. nr 4).

RODO

Szanowni Państwo, 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane: „RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” w Krakowie (dalej zwaną „Spółdzielnią”) Państwa danych osobowych.Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie, adres: ul. Wincentego Witosa 39, 30-611 Kraków, nr KRS 0000040914, NIP 6750005849, tel.: 12 654 40 05, e-mail: sekretariat@kurdwanownowy.pl.W SM „Kurdwanów Nowy” powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wincentego Witosa 39, 30-611 Kraków lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kurdwanownowy.pl albo telefonicznie, w godzinach pracy Spółdzielni, pod numerem 12 654 40 05.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji obowiązków prawnych i celów statutowych SM „Kurdwanów Nowy”, w tym zadań nałożonych na Spółdzielnię w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi oraz stanowiącymi mienie Spółdzielni, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią należą m.in.: obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenie; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; zapobieganie oszustwom; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez SM „Kurdwanów Nowy”; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez Spółdzielnię; stosowanie wewnętrznych procedur nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.Spółdzielnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz SM „Kurdwanów Nowy” w szczególności usługi remontowo-budowlane; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi zewnętrznego dostawcy sytemu informatycznego i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe, zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółdzielnię, swoim doradcom, w szczególności: kancelariom prawnym. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak urzędy skarbowe, banki, sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.Przysługują Państwu następujące prawa:1)   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;2)   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;3)   prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 RODO;4)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;5)   prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;6)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania pewnych czynności lub usług przez Spółdzielnię.SM „Kurdwanów Nowy” nie planuje przetwarzania danych z wykorzystaniem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.W związku z bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zmianie ulegną w Spółdzielni zasady telefonicznej obsługi mieszkańców. Uzyskanie wszelkich informacji w zakresie danych chronionych (np. wysokość opłat, wynik rozliczenia, stan salda itp.) będzie możliwe jedynie po wcześniejszym udzieleniu przez rozmówcę odpowiedzi na pytania kontrolne pracownika Spółdzielni (np. podanie imion rodziców, daty urodzenia), a docelowo odbywać się będzie z wykorzystaniem ustalonego indywidualnego hasła (pseudonimizacja). ZarządSpółdzielni Mieszkaniowej”Kurdwanów Nowy” w Krakowie Pismo z informacją dla mieszkańców o wprowadzeniu dodatkowego hasła do identyfikacji.
 

RODO

Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z § 15.2. Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” przypominamy, że zachodzi konieczność bieżącego zgłaszania faktów takich, jak:

 • zameldowań i wymeldowań,
 • narodzin i zgonów,
 • faktycznego zamieszkiwania osób nie zameldowanych,
 • zmian danych osobowych osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym,

celem wprowadzenia do ewidencji oraz dokonania bieżących zmian w opłatach czynszowych.

Data zgłoszenia zmiany decyduje o uwzględnieniu jej przez Spółdzielnię w rozliczeniach z członkami Spółdzielni.
Konsekwencje zmian, ujawnione przez Spółdzielnię, a nie zgłoszone przez zainteresowanego ponosi członek Spółdzielni.

Dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę Kraków, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Świadczeń Socjalnych
Dodatek mieszkaniowy

ul. Stachowicza 18 (rejon Placu Na Stawach) Kraków
telefony  :   12-616-5021, 12-616-5036

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 9.00    –   15.00

Urząd Miasta Krakowa Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

  

Partnerzy Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”

 • Szkoła Podstawowa nr 149
 • Ognisko TKKF „Top Spin”
 • Biblioteka Publiczna nr 33
 • Szkoła Tańca FLESH DUO

Powrót

Wydarzenia Domu Kultury.

Kontakt

Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy” ul. Witosa 39

Sekretariat czynny od pon. do pt w godz: 8.00 – 20.00

Tel: 12 654 40 05 (65) – wew. 223

email: domkultury@kurdwanownowy.pl